Українська
English

Українська річкова мережа >>>

   Вже зовсім скоро на російському телеканалі СТС відбудеться довгоочікувана прем'єра осені, а саме - серіал Кухня 7 сезон онлайн. Пропонуємо вам дивитися всі серії безкоштовно в офіційних преєрах та високій якості 720p на сайті Kitchen-sezon.ru.+ | |

 

Документи:


Концепція діяльності мережі українських неурядових екологічних організацій зі збереження та відновлення річок
 

Автори концепції:
Національний екологічний центр України (НЕЦУ),
Інститут екології НЕЦУ

Схвалено на засіданні Громадської Ради
при Мінекобезпеки України, 22 вересня 1999 р.

Схвалено на загальнонаціональному семінарі "Участь громадськості
у збереженні малих річок України", 17-19 листопада 2000 р., Київ
 

1. Вступ 

 

Магістральний шлях розвитку людства — це поєднання економічного розвитку із збереженням та відновленням якості довкілля. Розуміючи це, світова спільнота сьогодні робить перші кроки у цьому напрямі, але вирішення головних екологічних проблем ще тільки починається. Серед них і проблема чистої води, яка часто оцінюється як головна проблема наступного XXI століття.

Сталий (збалансований) розвиток суспільства має поєднувати питання економічного розвитку з вирішенням соціально-екологічних питань. Суттєвою частиною цього процесу має бути розвиток екологічної свідомості громадян України. На цьому найважливішому напрямі, діяльність громадських організацій може дати найбільший результат. 

Також існує певний рівень співпраці державних установ та неурядових організацій (НУО), зокрема спрямований на оздоровлення довкілля та відновлення екологічної складової свідомості людей, який великою мірою визначатиме перспективи сталого розвитку українського суспільства надалі. Нині у галузі збереження, оздоровлення та відновлення річок в Україні працюють десятки недержавних екологічних організацій. Деякі з них набули вже значного досвіду. Але для підвищення ефективності та цілеспрямованості роботи, залучення до неї нових організацій та широких верств населення необхідна співпраця та координація зусиль НУО України.
 

2. Стан річок в Україні та можливості громадського екологічного руху в їх оздоровленні

 

Вся територія України вкрита мережею річкових долин, балок, ярів з численними водотоками, починаючи від маленьких струмочків і аж до великих річок. Всього в Україні налічувалось більше 63 тис. малих річок і водотоків, з них близько 60 тис. дуже малих, довжиною менше 10 км. На цих річках створено близько 28 тис. ставків і малих водосховищ загальною площею майже 0,5 млн. га.

Внаслідок промислового і побутового забруднення, розорювання та гідротехнічної меліорації водозборів і заплав, знищення лісів у долинах рік і т. ін. велика кількість водотоків знаходиться на різних стадіях деградації. Якість води в них з року в рік погіршується. Багатьом з них загрожує зникнення. Водночас річкові долини ще й досі відіграють в Україні значну роль у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття. Це обумовлює особливу роль річок у створенні екологічної мережі як державної так і загальноєвропейської. 

Багаторічна світова практика збереження та відновлення річок свідчить, що поліпшити стан річок і зберегти біологічне різноманіття можна лише за умов впровадження збалансованого господарювання на усьому водозбірному басейні річки. Тому покращення екологічного стану річок тісно пов'язане з економічною діяльністю як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. Впровадження екологічно дружніх технологій, компенсуючих заходів, дотримання екологічних норм та стандартів не тільки забезпечить збереження та відновлення біорізноманіття, покращення якості води, а й сприятиме поліпшенню здоров'я людей та покращенню соціально-економічних умов проживання населення. 

Зміни у господарській діяльності як на місцевому, так і на державному рівні неможливі без чіткого розуміння громадянами екологічних проблем, їх чинників та шляхів їх вирішення. Перш за все саме у цьому напрямі екологічні НУО можуть і мають ефективно та наполегливо працювати у тісному контакті з державними установами, органами місцевого самоврядування, бізнесовими структурами, науковими та освітніми установами, релігійними конфесіями, місцевими громадами та окремими громадянами. Екологічні НУО здатні плідно займатися різними видами діяльності, пов'язаними із збереженням та відновленням річок. Це створення заповідних об'єктів, проведення екологічних експертиз, участь у розробці наукових та державних програм, практична діяльність із збереження, оздоровлення та відновлення водних об'єктів, сприяння підвищенню рівня екологічної свідомості громадян.

Екологічні НУО характеризуються такими особливостями як гнучкість організаційної структури та форм діяльності, швидка орієнтація на новітні підходи до вирішення екологічних проблем, розвинуті міжнародні контакти, незалежність та активна громадянська позиція. Загальний потенціал неурядових організацій може дати набагато більші результати за умов підтримки їхньої діяльності державними структурами, зокрема тими, які відповідають за природокористування та збереження довкілля.
 

3. Мета та завдання мережі екологічних НУО

 

Мета діяльності мережі – сприяння поліпшенню екологічного стану малих річок, а також позитивним змінам в екологічній політиці України у галузі охорони та збереження річок. 

Завдання:

 • спрямування зусиль на суттєве поліпшення стану річок України з орієнтацією на комплексний підхід у вирішенні проблем річок, зокрема на збереження і відновлення екологічних функцій та стабільності водозбірних басейнів і раціональне використання ресурсів;
 • сприяння зміні ставлення громадян України до річок; розгортання діяльності з відновлення екологічної складової свідомості громадян, підвищення їх екологічної та правової обізнаності щодо охорони річок, залучення широкої громадськості до конкретних дій;
 • залучення широких кіл громадськості і державних установ до збереження, оздоровлення та відновлення річок України; створення для цього практичного механізму та організаційної структури;
 • сприяння реалізації положень «Всеєвропейської стратегії збереження ландшафтного та біологічного різноманіття», виконанню міжнародних зобов'язань в рамках Орхуської, Рамсарської, Бернської та інших конвенцій, пов'язаних зі збереженням довкілля та розвитком громадянського суспільства;
 • розвиток партнерства екологічних НУО з державними установами, органами місцевого самоврядування, бізнесовими структурами, науковими та освітніми установами, релігійними конфесіями, місцевими громадами і окремими громадянами.
   

4. Пріоритети діяльності

 

Пріоритетними напрямами діяльності НУО щодо вирішення екологічних проблем річок є:

 • підвищення рівня екологічної обізнаності та свідомості населення; екологічна просвіта та виховання;
 • практична діяльність з охорони та відновлення річок; 
 • інституційний розвиток НУО, розширення та зміцнення мережі екологічних НУО.


А. Підвищення рівня екологічної обізнаності та свідомості населення, екологічна просвіта та виховання

 

Підвищення рівня екологічної обізнаності та свідомості населення є ключовим моментом у вирішенні екологічних проблем.

Основними завданнями напряму є:

 • створення цілісної системи інформування громадськості з проблем річок: співпраця зі ЗМІ — ініціювання створення постійних екологічних рубрик газет, передач на телебаченні та радіо, а також участь у їх підготовці;
 • постійне ведення просвітницької діяльності серед населення:
  • підготовка та поширення серед населення, керівників підприємств та представників місцевої, регіональної та центральної влади різнопланової інформації (книги, брошури, буклети, плакати, листівки тощо) про річки України і шляхи та можливості їх оздоровлення, зокрема громадські плани дій з охорони та відновлення річок та інформаційні матеріали про стан конкретних річок;
  • проведення науково-практичних конференцій, конкурсів, виставок, заходів типу «Кращий план дій врятування річки», «Найкраща річка» тощо;
  • організація та підтримка у долинах річок еколого-етнографічних туристських маршрутів, баз відпочинку, «екологічних навчальних стежок» тощо;
 • співпраця з державними освітніми установами;

 • вивчення громадської думки.


Б. Практична діяльність з охорони і відновлення річок

 

Практична діяльність з охорони та відновлення річок має бути націлена на досягнення чітких практичних результатів, довготривалий вплив цих результатів, впровадження у практику комплексного раціонального використання водних об'єктів, залучення якомога ширших верств населення до практичної роботи. При цьому басейн річки розглядається як основний об'єкт діяльності (басейновий підхід). 

Основними завданнями напряму є:

 • громадський моніторинг стану річок:
  • вивчення стану окремих річок (збір інформації) та розробка планів дій з їх оздоровлення;
  • громадський контроль за виконанням законодавства з охорони річок окремими громадянами, місцевими органами влади, підприємствами та іншими структурами, а також контроль за скидами використаних вод у річки;
  • ініціація екологічних експертиз щодо експлуатації існуючих та створення нових ставків та водосховищ на малих і середніх річках, осушувальних та зрошувальних меліоративних систем тощо;
 • проведення комплексу робіт з оздоровлення окремих річок за широкої участі громадськості:
  • розчистка русел малих водотоків, відновлення та впорядкування джерел;
  • впорядкування і догляд (очистка, залуження, заліснення) в прибережних захисних смугах річок;
  • впровадження заходів зі збереження історично сформованих природних ландшафтів у межах водоохоронних зон річок;
  • створення та сприяння функціонуванню об'єктів природно-заповідного фонду біля витоків річок, на ділянках, важливих для гідрологічного та гідробіологічного режимів річки, для збереження біорізноманіття, у дельтах річок тощо;
  • сприяння впровадженню принципів збалансованого використання ресурсів окремих річок, зокрема обмеженню видобутку руслових пісків, гравію, відновлення протічності річок тощо;
  • сприяння впровадженню сучасних технологій утилізації шахтних, рудникових, промислових та інших стічних вод.

В. Інституційний розвиток НУО, розширення та зміцнення мережі екологічних НУО

 

Інституційний розвиток НУО, діяльність яких пов'язана з охороною та відновленням річок, розширення та зміцнення мережі екологічних НУО мають бути націлені не тільки на збільшення кількості організацій, але й на підвищення ефективності їхньої діяльності, значне підвищення рівня співробітництва екологічних НУО між собою та з державними і комерційними структурами. 

Основними завданнями напряму є:

 • підтримка окремих груп активістів, створення неурядових організацій та громадських об'єднань порятунку річок;
 • об'єднання НУО, що працюють на річках, в "Українську річкову мережу", розробка програми діяльності мережі та створення єдиної методичної основи для практичної роботи, зокрема громадських планів дій;
 • сприяння діяльності громадських рад при державних природоохоронних установах та місцевих органах влади;
 • проведення навчань-тренінгів для активістів НУО та видання літератури з організаційних, юридичних і методичних аспектів діяльності; проведення семінарів для обміну практичним досвідом роботи. 

5. Ресурси для реалізації Програми діяльності

 

Концепція буде втілена шляхом розробки Програми діяльності українських неурядових екологічних організацій зі збереження річок за умов тісної співпраці НУО та державних установ при інформаційній, організаційній та фінансовій підтримці з боку держави і міжнародних організацій. 

Основні ресурси для реалізації Програми діяльності:

 • фізичні та інтелектуальні зусилля окремих громадян і громадських організацій, які мають на меті відновити річки України;
 • активна і тісна співпраця (партнерство) громадян та громадських організацій з місцевими і регіональними органами влади, з державними науковими установами, національними природоохоронними структурами — Мінекоресурсів, Мінагропромполітики, урядом, Верховною Радою і Президентом України;
 • фінансова підтримка за рахунок природоохоронних статей районних, обласних та загальнодержавного бюджетів;
 • гранти іноземних благодійних фондів та екологічних програм;

6. Етапи реалізації Програми діяльності

 

Перший етап 2001-2003 роки: 

 • налагодження координації діяльності та обмін інформацією через асоціацію "Українська річкова мережа" (створення бюлетеню, веб-сторінки, емблеми асоціації тощо);
 • розширення мережі НУО, що працюють на річках;
 • розробка програми-мінімум та активізація просвітницької діяльності серед населення;
 • розробка та впровадження єдиної методичної бази діяльності НУО, обмін досвідом, проведення тренінгів, видання методичної та відповідної юридичної літератури;
 • налагодження співпраці з державними установами, започаткування спільних планів дій;
 • розробка та початок впровадження місцевих планів дій з оздоровлення та відновлення модельних річок.

Другий етап 2004-2007 роки: 

 • продовження розвитку мережі НУО, працюючих для збереження і оздоровлення річок, підвищення кваліфікації представників НУО;
 • створення системи інформування громадськості з проблем річок;
 • поширення досвіду з підготовки та реалізації Планів дій по конкретних річках;
 • створення та розвиток системи громадського моніторингу стану річок;
 • широке залучення громадськості до діяльності з відновлення річок, створення об'єктів природно-заповідного фонду, активізація еколого-туристських та культурно-краєзнавчих видів діяльності;
 • формування стратегії діяльності мережі НУО на наступні роки.

 

© 2005 Українська річкова мережа

 
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru